TUOTTEET

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:  

Rekisterinpitäjä

Kastelli-talot Oy (y-tunnus: 0745637-7)
Lekatie 6, 
90140 Oulu
Puhelin: 010 277 6600

Rekisteristä vastaava henkilö

Tea Yli-Suvanto
PL 455
90101 Oulu
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kastelli.fi

Rekisterin nimi

Kastelli-talot Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • arvo, ammatti tai muut tiedot koskevien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • ikä
 • sukupuoli
 • kieli
 • yksi rekisteröityyn liitettävä muu tunnistetieto
 • rakennuspaikan ja/tai tontin tiedot
 • rakennustyyppi
 • rakennushankkeen ajankohta
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset osallistuessaan rekisterinpitäjän sähköisesti tai paperisilla lomakkeilla järjestämiin markkinointikampanjoihin, kuten markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin sekä erilaisissa asiakasrajapinnoissa järjestettäviin tapahtumiin, kuten talonäytöksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja voidaan siten luovuttaa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.